Tag Archives: Các mặt hàng cấm

Các mặt hàng cấm

Các mặt hàng cấm Hàng hóa cấm nhập, sử dụng , lưu thông trong lãnh thổ Việt Nam. Hàng hóa cấm bán, vận chuyển, sử dụng trên lãnh thổ nước cung cấp. Vũ khí; đạn dược; vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự. Các loại hàng hóa là chất dễ gây cháy […]